Casus-vergelijking

Probleemstelling: De literatuur review laat zien dat de literatuur voornamelijk bestaat uit single case studies, dat informatie over relevante vergelijkbare eigenschappen vaak ontbreekt en dat er een gebrek is aan een gedeeld conceptueel kader.

Doel: Het doel van deze vergelijkende casusstudie is het ontwikkelen van een conceptueel kader waarmee verschillende type praktijken kunnen worden geidentificeerd (‘typologie van praktijken’)

De methode bestond uit vier stappen:

  • Verzameling van rijke casusbeschrijvingen op 20 HO organisaties
  • Iteratieve inhoudsanalyse om analytisch kader te ontwikkelen
  • Analyse van de casussen (door 2 onderzoekers)
  • Vergelijkende analyse

Resultaten

Het leren en innoveren kan op drie manieren met elkaar samenhangen. Met andere woorden, we kunnen drie type configuraties onderscheiden:

1) De praktijk is gericht op het implementeren van een nieuwe onderwijsvorm: docent leren is een middel

2) De praktijk is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van docenten: innovaties zijn spin-offs

3) De praktijk is gericht op het stimuleren van innovaties: docent leren is een neveneffect

Deze configuraties verschillen op de volgende aspecten: de benodigde docent expertise; PDI kenmerken (participanten, type deelname, PDI vorm, PD ondersteunende diensten, intensiteit); docent leren (regulatie van leren en leerprocessen); uitkomsten (impact op docenten, de onderwijspraktijk, studenten en de organisatie) – zie onderstaande tabel.

De typologie kan fungeren als kader voor het reflecteren op praktijken, het bij elkaar brengen van disciplines, en het ontwikkelen van hypotheses voor vervolgonderzoek.

Open access publicatie: Stevens, et al. (2023). Teacher professional learning and development in the context of educational innovations in higher education: A typology of practices. Higher Education Research & Development, 1-18. Link naar open access artikel

Praktijkpublicatie Hoe hangen Onderwijsinnovatie en Docentprofessionalisering met elkaar samen? 

Enkele concrete aanbevelingen voor de praktijk vind je in ons kennisproduct van de NRO Deep Dive.