Boundary Crossing

Aanleiding

Boundary Crossing gaat over het kunnen samenwerken met mensen uit andere disciplines, instituten, culturen of contexten. Dit sluit aan bij de (onderwijs)ambities van de WUR, om academische professionals op te leiden die samen met anderen kunnen werken aan maatschappelijke uitdagingen (T-shaped professionals). Vrijwel alle opleidingen van de WUR zijn al interdisciplinair, vele opleidingen zijn internationaal (ook steeds meer BSc opleidingen) en er is een ambitie om de samenwerking met het bedrijfsleven te versterken.

Het project op de WUR is voorgekomen uit een Comenius Leadership Fellowship grant dat tot doel had om Boundary Crossing in alle gelederen van de universiteit te verankeren (onderwijs, vakken, leerlijnen, docentenprofessionalisering, beleid). Boundary crossing is inmiddels opgenomen in het strategisch plan en verbonden met beleidsmatige aandacht voor ‘internationalisering’ ‘inclusiveness’ en ‘society-based education’. Om Boundary crossing te implementeren in het onderwijs werd het gekoppeld aan een bredere (verplichte) innovatie.

Meer informatie over de achtergrond vind je hier

Hoe leren docenten?

Docenten moeten in hun eigen werk meer boundary crossen, maar ook boundary crossing bij studenten stimuleren.

  • Kernteam van experts die docenten ondersteunen in ontwikkeling van Boundary Crossing in hun onderwijs
  • Crashcourse voor docenten in pilotprojecten (vier Bachelor programma’s). Zij werken met samen met het Boundary Crossing expert team aan leerlijnen, leerdoelen, activiteiten, assessments en ontwikkelden daarvoor verschillende tools. Werkende principes zijn; het aanreiken van templates waarin mensen kunnen werken, en het stimuleren van samenwerking en uitwisseling binnen het team van eigen opleiding en met teams van andere opleidingen.
  • Docenttraining bestaande uit een kick-off meeting, voorbereidende opdrachten, een workshop, het toepassen van de theorie in de eigen onderwijspraktijk, en reflectie door peer feedback. Meer informatie

Lessons Learned

Het programma heeft geresulteerd in een position paper, knowledge clips, een korte film, een assessment rubric, te vinden op de CEE Innovation Map.

Voor de evaluatie zijn interviews afgenomen met de programma directeuren en coördinatoren van de pilot programma’s, en zijn vakcoördinatoren geënquêteerd. Belangrijkste aandachtpunten voor de toekomst zijn 1) het verbinden van boundary crossing praktijken aan onderzoek op de WUR, en 2) evalueren van de impact op het onderwijs en studenten