Verslag van Symposia 2023

Afgelopen zomer hebben we op de congressen ORD en EARLI symposia georganiseerd over het Teachers2Learn onderzoek. Verschillende consortiumpartners en internationale collega’s presenteerden hun bevindingen over het leren van docenten in het hoger onderwijs. Discussianten Loek Nieuwenhuis en Vincent Donche gaven relevante reflecties op de gepresenteerde onderzoeken.


Hoe leren docenten in verschillende innovatiecontexten in het hoger onderwijs?

Tijdens de Onderwijs Research Dagen in Amsterdam organiseerden we een drukbezocht symposium. Hanneke Assen (NHL Stenden Hogeschool), Indira Day (Universiteit Utrecht) en Tim Stevens (Technische Universiteit Eindhoven) presenteerden drie van de verdiepende case studies. Er werd een breed beeld geschetst van professionalisering van docenten in de context van innovatie in het Nederlandse hoger onderwijs. Alle drie de typen uit de typologie kwamen aan bod. Eerste resultaten lieten zien dat de werkzame mechanismen van de professionalisering verschillen per innovatiecontext en populatie. Loek Nieuwenhuis (HAN) gaf als discussiant onder andere zijn perspectief op de conceptualisatie van onderwijsinnovatie. Zijn punten en de daaropvolgende levendige discussie met het publiek leverden waardevolle input voor het vervolg van de studies.


Special Interest Group Higher Education Invited Symposium Improving university teaching through teachers’ professional learning and development

Ook op de tweejaarlijkse conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) in Thessaloniki was Teachers2Learn aanwezig. Samen met internationale collega’s Marian Ilie (West University of Timișoara, Roemenië), en Mari Murtonen (University of Turku, Finland) presenteerden Indira en Tim voor geïnteresseerde toehoorders. De studies onderzochten verschillende professionaliseringsvormen in verschillende contexten. Daarbij kwam niet alleen de professionalisering van docenten aan bod, maar ook de professionalisering van de trainers van docenten (onderwijsontwikkeleraars) en de impact op studenten. In zijn reflectie richtte discussiant Vincent Donche (Universiteit van Antwerpen) zich op de manieren waarop docenten leren onderwijs te geven. Ook noemde hij een aantal wegen voor vervolgonderzoek, zoals meer participerende designs.

Indira Day, Tim Stevens, Mari Murtonen, Vincent Donche & Marian Ilie op EARLI

Ben je geïnteresseerd in een van onze presentaties? Neem vooral contact met ons op!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *